”Mangfold gir muligheter” Barn som går i Træleborg barnehage er privilegerte som får vokse opp i et kulturelt mangfold hvor toleranse, inkluderende atferd og holdninger er en helt naturlig del av hverdagen.

Målet i Træleborg barnehage er at alle skal bli oppmuntret til å utvikle sin identitet, kreativitet, nysgjerrighet og sitt vitebegjær i et miljø som er preget av toleranse og likeverd. Vi satser spesielt på utvikling av språk og sosial kompetanse, og vi fokuserer på barnelitteratur, hverdagslykke og foreldresamarbeid. Vi har også et stort fokus på forebygging av mobbing, og følger Tønsberg kommunes "Handlingsplan mot mobbing i barnehagen".

Vi har et garderobebibliotek med god barnelitteratur på hver avdeling hvor det er anledning til å låne med seg bøker hjem.

Hver 2. uke har vi en fellessamling i stua vår, hvor ansvaret for innhold og gjennomføring rulleres mellom avdelingene. Her presenteres det en ny barnebok i form av dramatisering - enten med konkreter eller i form av et skuespill. Her får både barna og personalet mulighet til å presentere noe for alle de andre i barnehagen. På den måten får barna erfaring i å stå foran en forsamling, og får også erfaring i å være en oppmerksom tilskuer.

Avdelingene arbeider og samarbeider rundt felles temaer gjennom barnehageåret. På den måten får barna tilgang til den faglige kompetansen som til en hver tid finnes i barnehagen.

Vi har to pedagoger på hver avdeling, samt minst to fagarbeidere og/eller assistenter.

Vi har førskolegrupper for skolestarterne på tvers av avdelingene, og besøker jevnlig Træleborg SFO i vårhalvåret før skolestart.

Træleborg barnehage ble åpnet i 1992 og har 85 plasser. Samtlige fire avdelinger har barn fra 0-6 år. Vi er en av ”Tønsbergbarnehagene” og deltar i samordnet opptak i kommunen. Træleborg skole er nærmeste nabo og vi har kort avstand til Tønsberg sentrum, Haugar kunstmuseum og til biblioteket.